fbpx
Fitswim

Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU SEZON 2019 / 2020

1. Obiektem Centrum Pływania i Fitness w Poznaniu (61-563) ul. Górna Wilda 83/5 zarządza Energo-Park 3
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-563) ul. Górna Wilda 83/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Pozna
ń Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy pod nr 0000426879, zwana dalej „podmiotem zarządzającym Obiektem”.

2. Obiekt otwarty jest 7 dni w tygodniu w godzinach:

Poniedziałek – Czwartek 7:00-22:00

Piątek 7:00-21:30

Sobota -Niedziela 7:30-15:00

Z wyjątkiem dni: 1.11.2019, 11.11.2019, 24.12.2019-01.01.2020, 6.01.2020, 11.04.2020-13.04.2020, 01.05.2020-03.05.2020, 11.06.2020 oraz przerw awaryjno – konserwacyjnych.

3. Z basenów, sali fitness, sauny znajdujących się w Obiekcie korzystać mogą tylko i wyłącznie osoby posiadające karty klubowicza, osoby lub grupy posiadające jednorazową zgodę podmiotu zarządzającego Obiektem. Osoby nie posiadające karty klubowicza oraz nie posiadające zgody podmiotu zarządzającego Obiektem nie będą wpuszczane na zajęcia. Za zgodą Organizatora Klient może wejść na zajęcia bez karty klubowicza tylko 2 razy. Przy następnej wizycie zobowiązany jest okazać kartę klubowicza lub wyrobić duplikat. Za kartę klubowicza pobierana jest jednorazowa opłata administracyjna w wysokości 25 zł. Przebywanie Klienta w szatni, do której nie otrzymał kluczyka jest zabronione, a w konsekwencji stanowi przyczynę rozwiązania umowy i zakaz korzystania z Obiektu, a w szczególnych przypadkach całkowity zakaz przebywania na terenie całego Obiektu.

4. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na Obiekt.

5. Zajęcia na basenach odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia. Zajęcia na sali fitness odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia.

6. Uczestnika zajęć na basenie obowiązuje noszenie stroju kąpielowego, odpowiedniego obuwia kąpielowego oraz czepka. Uczestnika zajęć na sali fitness obowiązuje noszenie stroju sportowego, obuwia sportowego zmiennego oraz posiadanie ręcznika.

7. W szatni mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby z grupy. Kluczyki do szafek wydawane są według dostępności miejsc w szatniach, a nie według preferencji Klienta.

8. Każdemu Klientowi wydawany jest tylko 1 kluczyk do szatni.

9. Kluczyki do szafek będą wydawane nie wcześniej niż 15 min przed rozpoczęciem zajęć.

10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do opuszczenia szatni i zwrócenia kluczyka od szafki nie później niż 30 minut po zakończonych zajęciach. W przypadku zagubienia kluczyka od szafki, Klient zobowiązany jest do zapłaty 50 zł tytułem wymiany zamka.

11. Uczestnik zajęć na basenie przed wejściem na basen, zobowiązany jest skorzystać z natrysku.

12. Na basen wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny uczestników przed i po zajęciach. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na zajęcia. Pod nieobecność instruktora przebywanie na basenach i sali fitness jest zabronione.

13. Każdy Klient zobowiązany jest odwoływać rezerwacje na zajęcia najpóźniej do godziny 24:00 dnia poprzedniego, drogą mailową, sms, telefoniczną bądź osobiście. W przypadku nie odwołania rezerwacji zajęcia przepadają. W sytuacji nagminnego nie odwoływania przez Klienta zajęć pracownik obsługi ma prawo odmówić dokonania zapisu na kolejny termin (dotyczy to Klientów, którzy korzystają z wejść jednorazowych bądź posiadają kartę systemową: Ok system, Benefit, FitProfit).

14. Odrabianie zajęć:

I Aqua Fitness

 1. Medical Orto, Medical Gym, Aqua Aerobik 50+
  Klient zapisany na te zajęcia ma mo
  żliwość odrabiania nieobecności na w.w. formach

 2. Aqua Aerobik, Aqua Advanced
  Klient zapisany na te zajęcia ma mo
  żliwość odrabiania nieobecności na w.w. formach
  z wyłączeniem zaję
  ć Aqua Power, Aqua Power Interval – w tych zajęciach Klient może wziąć udział po konsultacji z instruktorem prowadzącym zajęcia, na które uczęszcza.

II Szkoła Pływania

Każde dziecko może odrobić zajęcia na swojej równoległej grupie wiekowej lub młodszej. Rodzeństwo może odrabiać wzajemnie za siebie, tylko pod warunkiem, że rodzice mają na nich obojga podpisane, aktywne umowy. Dodatkowo prawo do odrobienia zajęć przysługuje również rodzicom na zajęciach Aqua Fitness i Fitness.

III Fitness

Klient zapisany na te zajęcia ma możliwość odrabiania nieobecności na wszystkich formach zajęć na sali fitness.

IV Klienci, którzy mają podpisane umowy na zajęcia mogą dodatkowo odrabiać nieobecności na Saunie, Rolleticu i Jeźdźcu Fitness.

V Na odrabianie nieobecności należy umówić się maksymalnie z 14 dniowym wyprzedzeniem drogą mailową, sms, telefoniczną bądź osobiście.


15. Osoby przebywające w obiekcie zobowiązane są do zachowania porządku, czysto
ści, spokoju i ciszy oraz bezwzględne podporządkowania się poleceniom instruktora prowadzącego zajęcia oraz podmiotu zarządzającego Obiektem.

16. Uczestnikom zajęć w Obiekcie nie wolno :

1) powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności:

 • Wchodzić do wody bez zezwolenia,

 • Biegać po Obiekcie a w szczególności: po posadzkach otaczających nieckę basenową oraz
  w pomieszczeniach natrysków i szatni,

 • Palić papierosów, pić napoi alkoholowych oraz spożywać posiłków poza miejscem do tego wyznaczonym (Bar),

 • Wprowadzać psów i innych zwierząt.

2) w celu utrzymania czystości w szatniach zabrania się:

 • wchodzenia do szatni basenowej w obuwiu ( obuwie zmieniamy na obuwie basenowe w szatni ogólnej na holu),

 • wchodzenia do szatni basenowej z wózkiem dziecięcym ( wózki zostawiamy na holu głównym
  w miejscu do tego wyznaczonym).

17. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć na basenie odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, natomiast za bezpieczeństwo na pozostałej części Obiektu odpowiedzialny jest pracownik recepcji.

18. Podmiot zarządzający Obiektem może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień lub zagrożenia, przerwać je i zabronić ich kontynuacji.

19. Po zakończeniu zajęć ich uczestnicy powinni złożyć sprzęt w wyznaczonych miejscach oraz

spłukać pod bieżącą wodą pasy i odwiesić je w szatniach.

20. Za pieniądze, wartościowe przedmioty pozostawione w szatni basenowej oraz szatni ogólnej , a nie złożone w szafce depozytowej podmiot zarządzający Obiektem nie ponosi odpowiedzialności.

21. Na terenie całego Obiektu poza wyznaczonymi do tego okresami obowiązuje bezwzględny zakaz używania aparatów fotograficznych oraz kamer video.

22. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z Obiektu.

23. Wszelkie wypadki i zdarzenia losowe należy zgłaszać w dniu ich wystąpienia podmiotowi zarządzającemu Obiektem w biurze i recepcji Obiektu przed jego opuszczeniem, w celu sporządzenia protokołu.

KONTAKT

Strefa Zdrowia i urody

61 830 36 43 (w.15)

 

Biuro

+48 514 962 349

 

GODZINY OTWARCIA

pn. - czw. 7:00 - 22:00

pt. 7:00 - 21:30

sob.-nd. 7:30 - 15:00

GODZINY OTWARCIA

Strefa Zdrowia i urody

pn. - pt. 8:00 - 21:00

sobota 9:00 - 14:00

Biuro

pn. - pt. 8:00 - 16:00

 

Share This