REGULAMIN OBIEKTU

SEZON 2018/2019
 1. Obiektem Centrum Pływania i Fitness w Poznaniu (61-563) ul. Górna Wilda 83/5 zarządza Energo-Park 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-563) ul. Górna Wilda 83/5. wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydziału Gospodarczy pod nr 0000426879, zwana dalej „podmiotem zarządzającym Obiektem”.
 1. Obiekt otwarty jest 7 dni w tygodniu w godzinach:
  Poniedziałek 7:00-22:00

  Wtorek 7:00-22:00
  Środa 7:00-22:00
  Czwartek 7:00-22:00
  Piątek 7:00-:21:30
  Sobota 7:00-15:00
  Niedziela 7:00-15:00
  Z wyjątkiem dni: 1.11.2018, 24.12.2018-02.01.2019, 19.04.2019-23.04.2019, 1.05.2019-4.05.2019, oraz przerw awaryjno-konserwacyjnych.
 1. Z basenów, sali, sauny znajdujących się w Obiekcie korzystać mogą tylko i wyłącznie osoby posiadające karty klubowicza, osoby lub grupy posiadające jednorazową zgodę podmiotu zarządzającego Obiektem. Osoby nie posiadające karty klubowicza oraz nie posiadające zgody podmiotu zarządzającego Obiektem nie będą wpuszczane na zajęcia. Za zgodą Organizatora Klient może wejść na zajęcia bez karty klubowicza tylko 2 razy. Przy następnej wizycie zobowiązany jest okazać kartę klubowicza lub wyrobić duplikat. Przebywanie Klienta w szatni, do której nie otrzymał kluczyka, jest zabronione, a w konsekwencji stanowi przyczynę rozwiązania umowy i zakaz korzystania z Obiektu, a w szczególnych przypadkach całkowitym zakazem przebywania na terenie całego Obiektu.
 1. Osoby, których stan zdrowia wskazuje spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na Obiekt.
 1. Zajęcia na basenach odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia. Zajęcia na sali odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
 1. Uczestnika zajęć na basenie obowiązuje noszenie stroju kąpielowego, odpowiedniego obuwia kąpielowego praz czepka. Uczestnika zajęć na Sali obowiązuje noszenie stroju sportowego, obuwia sportowego oraz posiadanie ręcznika.
 1. W szatni mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby z tej samej grupy. Kluczyki do szafek wydawane są według dostępności miejsc w szatniach, a nie według preferencji Klienta.
 1. Każdemu Klientowi wydawany jest tylko 1 kluczyk do szatni.
 1. Kluczyki do szafek będą wydawane nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do opuszczenia szatni i zwrócenia kluczyka od szafki nie później niż 30 minut po zakończonych zajęciach. W przypadku zagubienia kluczyka do szafki, Klient zobowiązany jest do zapłaty 50 zł tytułem wymiany zamka.
 1. Uczestnik zajęć na basenie, przed wejściem na basen, zobowiązany jest skorzystać z natrysku.
 1. Na basenie wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny uczestników przed i po zajęciach. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na zajęcia. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na zajęcia. Pod nieobecność instruktora przebywanie na basenach i sali fitness jest zabronione.
 1. Każdy Klient zobowiązany jest odwoływać rezerwację na zajęcia najpóźniej do godziny 24:00 dnia poprzedniego, drogą mailową, telefoniczną bądź osobiście.W przypadku nie odwołania rezerwacji zajęcia przepadają i nie podlegają odrobieniu.W przypadku nagminnego nie odwoływania przez Klienta zajęć pracownik obsługi ma prawo odmówić dokonania zapisu na kolejny termin (dotyczy to Klientów, którzy korzystają z wejść jednorazowych bądź posiadają kartę systemową: Ok system, Benefit, FitProfit).
 1. Odrabianie zajęć:
  I Aqua Fitness
  a) Medical Orto, Medical Gym, Aqua Aerobik 50+
  Klient zapisany na te zajęcia ma możliwość odrabiania nieobecności na w.w. formachb) Aqua Aerobik, Aqua Advanced
  Klient zapisana na te zajęcia ma możliwość odrabiania nieobecności na w.w. formach z wyłączeniem zajęć Aqua Power, Aqua Power Interval- w tych zajęciach Klient może wziąć udział po konsultacji z instruktorem prowadzącym zajęcia, na które uczęszcza.II Szkoła Pływania
  Każde dziecko może odrobić zajęcia na swojej równoległej grupie wiekowej lub młodszej. Rodzeństwo może odrabiać wzajemnie za siebie, tylko pod warunkiem, że rodzice mają na nich obojga podpisane, aktywne umowy. Dodatkowo prawo do odrabiania zajęć przysługuje również rodzicom na zajęciach Aqua Fitness, Fitness i saunie.III Fitness
  Klient zapisany na te zajęcia ma możliwość odrabiania nieobecności na wszystkich formach zajęć na Sali Fitness.

  IV Klienci, którzy mają podpisaną umowę na zajęcia mogą dodatkowo odrabiać nieobecności na Saunie, Rolleticu i Jeźdźcu Fitness.
  V Na odrabianie nieobecności należy umawiać się maksymalnie z 7 dniowym wyprzedzeniem drogą mailową, telefoniczną bądź osobiście.
 1. Osoby przebywające w obiekcie zobowiązane są do zachowania porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom instruktora prowadzącego zajęcia oraz podmiotu zarządzającego Obiektem.
 1. Uczestnikom zajęć w Obiekcie nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności:
  * Wchodzić do wody bez zgody,
  * Biegać po posadzkach otaczających nieckę basenową oraz w pomieszczeniach natrysków i szatni,
  * Palić papierosów, pić napoi alkoholowych oraz spożywać posiłków poza miejscem do tego wyznaczonym (Bar),
  * Wprowadzać psów i innych zwierząt.
 1. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć na basenie odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, natomiast za bezpieczeństwo na pozostałej części Obiektu odpowiedzialny jest pracownik recepcji.
 1. Podmiot zarządzający Obiektem może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień lub zagrożenia, przerwać je i zabronić ich kontynuowania.
 1. Po zakończeniu zajęć ich uczestnicy powinni złożyć sprzęt w wyznaczonych miejscach oraz spłukać pod bieżącą wodą pasy i odwiesić je w szatniach.
 1. Za pieniądze, wartościowe przedmioty pozostawione w szatni, a nie złożone w szafce depozytowej podmiot zarządzający Obiektem nie ponosi odpowiedzialności.
 1. Na terenie całego Obiektu poza wyznaczonymi do tego okresami obowiązuje bezwzględny zakaz używania aparatów fotograficznych oraz kamer video.
 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z Obiektu.
 1. Wszelkie wypadki i zdarzenia losowe należy zgłaszać w dniu ich wystąpienia podmiotowi zarządzającemu Obiektem w biurze i recepcji Obiektu przed jego opuszczeniem, w celu sporządzenia protokołu.